Сигнали за корупция


Административни услуги

Такси и цени на услуги

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Административни услуги "Търговия и туризъм"

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на годишно рентно плащане от община Роман

МОЛБА
за служебна справка на Бели петна.doc

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

БАНКОВА СМЕТКА И КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
ИНСТИТУЦИЯОБЩИНА РОМАН
БУЛСТАТ000193460
АДРЕСБУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №132-136
МОЛВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
IBANBG89STSA93008490020100
BICSTSABGSF
БАНКАДСК ЕАД- офис Роман
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
Окончателен годишен (патентен) данък44 14 00
Данък върху недвижимите имоти44 21 00
Данък върху наследствата44 22 00
Данък върху превозните средства44 23 00
Такси за битови отпадъци44 24 00
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин44 25 00
Туристически данък44 28 00
Други данъци44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции44 37 00
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция44 40 00
Приходи от наеми на имущество44 41 00
Приходи от наеми на земя44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити44 44 00
Дивидент44 48 00
Дарения, помощи и други безв. получени суми от страната44 51 00
Дарения, помощи и други безв.получени суми от чужбина44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи44 55 00
Приходи от продажби на земя44 56 00
Приходи от концесии44 57 00
Приходи от продажба на нематериални активи44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети44 65 00
Други неданъчни приходи44 70 00
Такси за технически услуги44 80 01
Такси за ползване на детски градини44 80 02
Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги44 80 05
Такси за административни услуги44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.44 80 08
Такси гробни места44 80 11
Такси за притежаване на куче44 80 13
Други общински такси44 80 90