П Р А В И Л Н И К
за организацията и дейността на Общински съвет - Роман
МАНДАТ 2015-2019 година

Етичен кодекс на ОбС-Роман.(качен на 02.03.2016г.)

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти в община Роман (актуализация 29.04.2011г.)

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти в община Роман (стар)

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РОМАН - 2006г.