Сигнали за корупция


Проекти по Европейски програми


От 18.01 до 21.01.2016 в сградата на община Роман се проведе супервизия по проект „Нови възможности за грижа“... Прочети пълния текст

Публикувано на 09 февруари 2016г.


ОБЩИНА РОМАН обявява Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "личен асистент" по Проект "Нови възможности за грижа".
Срок за приемане на заявленията: от 22.01.2016г. до 26.01.2016г.
Основни задължения: Длъжностна характеристика
Образци на документи: Заявление
Допълнителна информация: Обява

Публикувано на 22 януари 2016г.


Протокол от заседание с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите заявления за участие в конкурс за избор на партньор за участие в проект „Независим живот”... виж


Информация за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в община РОМАН


Доклад за извършена последваща оценка на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2007-2013г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.


ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ...прочети


ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на 23.09.2014 от 14,00 часа в зала 222 в сградата на Общинска администрация Роман да присъствате на публична заключителна презентация на проект:

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ” ...прочети


На 20.08.2014г. между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП „Административен капацитет” и Общинска администрация – гр.Роман бе подписан договор с № М13-22-152/20.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЕКТ: „Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители” ...прочети


Проект : Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман. Договор № 13-13-21 / 29.10.2013 г. -> Презентация; Брошура - финал на проекта;


МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
на проекта: "Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман", номер на договора: 13-13-21/29.09.2013 ...прочети


В изпълнение на проект „Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-22/27.09.2013 г., Общинска администрация Роман ще проведе обществено обсъждане на извършеният функционален анализ на 12.08.2014г. от 10.30. часа, гр. Роман, зала 222 в сградата на общинска администрация Роман. ...прочети


На 27.06.2014г. от 10:30 часа в зала 222 в сградата на общинска администрация Роман се проведе обществено обсъждане на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г. По време на общественото обсъждане бяха представени: ...прочетиОБЩИНА РОМАН

Договор № №BG161РО001/4.1-03/2010/009
проект: „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната среда в ОДЗ ”Зора” и СОУ "Васил Левски" гр.Роман”
СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
На 17.01.2011 от 10,00 часа се проведе публична презентация на проекта в зала 222 в сградата на община Роман представена от Кмета на общината инж. Красимир Петков в присъствието на представители на учители от СОУ "Васил Левски", НУ ”П. Р. Славейков", ОДЗ "Зора", ЦДГ гр. Роман, граждани, Общински съветници, Кметове на населените места на територията на община Роман.

Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване

Присъстващите бяха запознати от Кмета инж. Петков с:
Стойността на проекта е в размер на 1 138 647,60 лева, от които
967 850,46 лева – съфинансиране от Европийския фонд за регионално развитие
170 797,14 лева – собствен принос на Бенифициента – Община Роман.
Срокът за изпълнение е 18 месеца.
Начало на проекта 13.12.2010 и
Край на проекта: 13.06.2012.

Целите на проекта;
Дейностите по проекта;
Видовете СМР, който са предмет на интервенция на договора за безвъзмездна помощ;
За първи път ще бъде изградена Фотоволтаичната инсталация за захранва собствени електронсуматори, което намалява досегашното електро-потребление. Осигуряване съвместимостта на сградната електрическа инсталация с новопроектираната локална покривна фотоволтаична инсталация, която ще захранва собствените консуматори в сградата на ОДЗ „Зора”;
Предложеното изпълнение на енергоспестяващи мерки в ОДЗ „Зора” и СОУ "Васил Левски" е продължение на политиката на община Роман за обновяване на образователния общински сграден фонд и за намаляване на енергийната консумация на общинските сгради с положителен ефект върху намаляване на емисиите на парникови газове в региона.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез
Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната среда в ОДЗ ”Зора” и СОУ "Васил Левски" гр. Роман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Роман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.