От тук можете да изтеглите планове, програми и стратегии на Община Роман:

Програма за развитието на туризма в община Роман 2016 - 2020г. (качена на 22.06.2016г.)

План за противодействие на тероризма (качен на 13.04.2016г.)

Общинска програма за закрила на детето - 2016г. (качен на 13.04.2016г.)

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман (2016-2020г.) (качен на 13.04.2016г.)

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Роман за 2015. (качен на 13.04.2016г.)

Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2015-2019г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

Програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации на територията на община Роман.

Годишен план за действие за 2016г. за развитие на социалните услуги в община Роман (качен на 01.04.2015г.)

Годишен план за действие за 2015г. по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман 2011-2015г.

План за действие на Община Роман за 2013г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020)

План за действие на Община Роман в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012 – 2014г.

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г. (качена на 02.09.2015г.)

Програма за насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници за периода 2015-2018г.(качена на 02.09.2015г.)

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Роман за периода 2012-2021г.

Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2011-2015г.

Общинска програма за закрила на детето в община Роман - 2015г. (качена на 01.04.2015г.)

Общинска програма за закрила на детето в община Роман - 2014г.

Общинска програма за закрила на детето в община Роман - 2013г.

Общинска програма за закрила на детето в община Роман - 2010 г.

Общинска програма за превенция на рисковото поведение сред подрастващите 2013 - 2014г.

Общинска програма за развитие на читалищната дейност - 2010 г.

Общинска програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение - 2009 г.

Програма за управление на община Роман през мандат 2007-2011 година

Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната 2010-2011 година в община Роман

Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2010 - 2011 г.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за период 2010 - 2020г.

Общинска програма за развитие на физическата култура и спорт в община Роман за периода 2010-2012 година

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Роман