Сигнали за корупция


Община Роман уведомява, че е получена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение "Образуване на нов имот УПИ №Х-694, 695, кв.36 по ПРЗ на гр. Роман с предназначение за дейности в областта на здравеопазването, с възложител: Областен управител на Област Враца - Малина Николова...


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на комплекс за здравеопазване - спешна помощ, с възложител: Областен управител на област Враца...


Община Роман обявява, че има уведомление за инвестиционно предложение "Основен ремонт на покрива на сграда на кметство и зала към него в с.Синьо бърдо, община Роман с възложител община Роман.


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Съобщение от Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" - цебтър Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Искър за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на обект: Предприятие за преработка на вторична пласмаса и други изделия в имот №094009 в землището на гр.Роман, м."Пръдището", община Роман, област Враца с възложител: Борислав Томов, управител на: "Вария" ЕООД и адрес ул. "Аксаков" №30, ет.1, ап.3, гр. София...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Съобщение от Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" - цебтър Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Искър чрез изграждане съоръжения с цел промишлено водоснабдяване с възложител: Борислав Томов, управител на: "Вария" ЕООД и адрес ул. "Аксаков" №30, ет.1, ап.3, гр. София...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-114/26.08.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Кланица и транжорна в П.И 400013, местността "Под село", землището на с.Камено поле, община Роман с възложител "ИТА-63" ООД и управител Мариана Върбанова Тодорова, адрес гр.Роман ул."Търговска" №1...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-109/1/24.08.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и модернизация на съществуваща кравеферма и изграждане на нови сгради за отглеждане на 120 броя крави и телета за производство на месо в П.И. №400013, местността "Под село", в землището на с.Камено поле, община Роман с възложител: Мит-секюрити-85 "ЕООД и управител Мариана Върбанова Тодорова...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-96/08.07.2015г. инвестиционно намерение за изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърно, състоящо се от 3 броя метални силози всеки с максимален капацитет - 2000т. пшенично зърно. Към силозното спопанство ще бъдат изградени авторазтоварище и участък за почистване и сушене на приемното зърно...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №9400-355/6//22.05.2015г. искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въдействието на околната среда за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща стопанска сграда - телчарник в сграда за отглеждане на 250 овце", в ПИ 393006, местността "Млаката" по КВС в землището на с.Синьо бърдо, община Роман с възложител: Любомир Филипов Илиев и адрес с.Синьо бърдо, община Роман...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №9400-414/30.03.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща стопанска сграда - телчарник в сграда за отглеждане на 250 овце", в ПИ 393006, местността "Млаката" по КВС в землището на с.Синьо бърдо, община Роман с възложител: Любомир Филипов Илиев и адрес с.Синьо бърдо, община Роман...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-43/26.03.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на възд. мр. НН и изнасяне на ЕТ на ТП №1, с.Камено поле, община Роман от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Цар Симеон" №330 от Стефан Апостолов - член на управителния съвет и лице за контакти Владимир Павлов...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-44/26.03.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция на възд. мр. НН и изнасяне на ЕТ на ТП №3, с.Камено поле, община Роман от ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Цар Симеон" №330 от Стефан Апостолов - член на управителния съвет и лице за контакти Владимир Павлов...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №9400-393/25.03.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на баничарница в гр.Роман на ул."П.Р.Славейков" от Ивайло Иванов Николов с адрес: гр.Роман, област Враца, ул. "П.Р.Славейков" №3...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №9400-355/18.03.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение: "Вътрешно преустройство на съществуваща стопанска сграда - телчарник в сграда за отглеждане на 150 овце", в ПИ 394 006, местността "Млаката" по КВС в землището на с.Синьо бърдо, община Роман с възложител: Любомир Филипов Илиев, адрес с.Синьо бърдо, община Роман...виж


Публикации от 2014 година

Публикации от 2013 година

Публикации от 2012 година

По-стари публикации