Сигнали за корупция


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2400-282/8/ 12.12.2014г. съобщение по чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от Закона за водите на Басейнова дирекция - център Плевен за продължаване на срока на действие на разрешително №13140133/30,07,2009г. за ползване на р.Малък Искър за заустване на отпадъчни води...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-146/9/ 16.09.2014г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно намерение Говедовъдна ферма "Симеон Велики" в поземлен имот №002024, местност "Долна лъка", землище с.Хубавене...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-171/13.08.2014г. Уведомление за инвестиционно предложение - "Изграждане на База за съхранение, обработка и замръзяване на земеделска продукция" в с.Кунино, община Роман с възложител: Зърнохран" ЕООД, управител Кева Илиева Панова и адрес ул."Цанко Церковски" 22, гр. Мизия...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №7000-22/06.08.2014г. Уведомление за инвестиционно предложение - вътрешно преустройство на "Хангар за селскостопанска техника" във винарна, намиращ се в поземлен имот ПИ-010021, в землището на с.Долна Бешовица, община Роман ...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2400-195/03.07.2014г. съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за изменение на разрешително №11140094/25.08.2010г. за водовземане...виж


Община Роман уведомява за получена в общината информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на комплекс от къщи за гости в УПИ XIX-463, кв. 1 и УПИ XVIII-464, кв.1 в с.Долна бешовица, община Роман, област Враца с възложител: "Долна Бешовица" ЕООД с лице за контакт Кирил Благоев...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №0400-138/48/30.05.2014г. съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на р. Малък Искър, за заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: "Пункт за управление на животински отпадъци" в гр.Роман, община Роман, област Враца...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление за инвестиционно намерение: "Използване на микроязовир в с.Курново, община Роман за рибовъдство, риболов, отглеждане на водоплаващи птици, напояване и водопой на домашни животни" от Николай Тошев Диловски с адрес: гр. Ботевград, ул. Севаст Огнян" №22...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на обект "Складова база" за извършване на търговска дейност" в ПИ003038 в землището на с.Хубавене, община Роман с възложител Борислав Петков Велчев и адрес: с.Хубавене, община Роман, ул. "Шипка" №22...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-88/22.04.2014г. уведомление за инвестиционно намерение "Развитие на спортен риболов" в обект чзовир Стояновци от "ИТА-63" ООД с адрес: гр.Роман, ул. "Търговска" №1 управител Мариана Върбанова Тодорова...виж


Община Роман уведомява, че в общината е получено уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на къща за гости в УПИ XIX - кв. I, п.с. № 463 и УПИ XVIII...виж


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Разрешение № 375/12.03.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката...виж


Формула
за условията и реда за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти между училищата - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Роман , област Враца за 2014 г...изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в дейност „целодневни детски градини и обединени детски заведения за деца от една до шест години” по бюджета на община Роман за 2014 година...Изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
за разпределение на средствата, съгласно чл.41а и чл.41б от Закона за народната просвета, РМС № 658/31.10.2013г., чл.13, чл.14, чл.15, чл.25, чл.53, чл.56, чл.60, чл.61, чл.62 и чл.63 от ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. получени по единни разходни стандарти в дейност „общообразователни училища” по бюджета на община Роман за 2014 година...Изтегли

ПРАВИЛА
за промени в разпределението на средствата между училища, прилагащи системата на делегиран бюджет, при изменение на броя на учениците, или на стойностите по някои от другите показатели, въз основа на които се разпределят средствата по формула за 2014г., съгласно чл.41а, ал.9 от Закона за народната просвета...Изтегли

ЗАПОВЕД
за назначаване на комисия, която да изготви формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности, утвърдени по бюджета на община Роман за функция „Образование” за 2014г., съгласно РМС № 658/31.10.2014г.,ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнение на Държавния бюджет на РБългария и ЗДБРБ за 2014г...Изтегли

ЗАПОВЕД
за делегиране на права и отговорности на директорите на общинските училища, финансирани чрез общинския бюджет и прилагащи системата на делегираните бюджети за 2014г...Изтегли

ЗАПОВЕД
за утвърждаване на формулата за разпределение на средствата...Изтегли

ЗАПОВЕД
за разпределение на преходния остатък...Изтегли


Община Роман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общината е получено Уведомление за инвестиционно предложение "Строителство на търговски обект от 157 кв. м" с местоположение гр.Роман, терен №4, кв. 54 по плана нa гр.Роман...виж

Община Роман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общината е постъпило инвестиционно предложение "Вътрешно преустройство на част от автогара в дневен център за възрастни хора"...виж

Община Роман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общината е постъпило инвестиционно предложение "Игрище за футбол и съблекални към него в гр. Роман"...виж

Община Роман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в общината е постъпило инвестиционно предложение "Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12г."...виж


Публикации от 2013 година

Публикации от 2012 година

По-стари публикации