Сигнали за корупция


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-195/2 /21.12.2013г. Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на ветроенергиен парк в землището на с.Камено поле, община Роман от ГРИЙН ИНВЕСТ 3000БГ" ЕООД...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите с център Плевен..."виж


Община Роман уведомява, че общината има инвестиционно намерение "Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци" с местоположение в УПИ №IV-1027, кв.71 по плана на гр.Роман, област Враца и възложител община Роман..."виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомлене за инвестиционно предложение "Възстановяване аварирал участък от въздушен електропровод..."виж


Община Роман уведомява, че в общината са постъпили уведомления за инвестиционни предложения "Добив на инертни материали в коритото на р. Искър в землищата на гр. Роман, с. Кунино и с. Долна Бешовица, община Роман" от "ЛУМИНА ТРЕЙД" ООД,...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Решение №330/30.01.2013г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл.2, ал.1 от Закона за подземните богатства в площ "Могиле", разположена в землищата на с.Старо село и с.Царевец, община Мездра и с.Долна Бешовица, община Роман, област Враца. Разрешението е издадено на - "Хемус - М" АД, гр.Мездра...виж


Формула
за условията и реда за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти между училищата - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Роман, област Враца за 2013 г....Изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ „ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ ЕДНА ДО ШЕСТ ГОДИНИ” ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА Р О М А Н ЗА 2013 ГОДИНА...Изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, съгласно чл.41а и чл.41б от Закона за народната просвета, съгласно РМС №327/25.04.2012 с изм.РМС №850/12.10.2012г., РМС №20/10.01.2013г., чл.19 ал.2 от Закона за общинските бюджети и изпълнението на разпоредбите на чл.37, чл.39, чл.40, чл.41, чл.42 и чл.114 от ПМС№1/09.01.2013г., ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА” ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА Р О М А Н ЗА 2013 ГОДИНА...Изтегли

ЗАПОВЕД
№ 171/21.02.2013г.
за делегиране на второстепенни разпоредители...Изтегли

ЗАПОВЕД
№ 172/21.02.2013г.
за утвърждаване на...Изтегли

ПРАВИЛА
за промени в разпределението на средствата между училища, прилагащи системата на делегиран бюджет, при изменение на броя на учениците, или на стойностите по някои от другите показатели, въз основа на които се разпределят средствата по формула за 2013г., съгласно чл.41а, ал.8, т.2 от Закона за народната просвета...Изтегли


Община Роман уведомява заинтересованите физически и юридически лица за информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: залесяване на неземеделски земи по проект "Залесяване на неземеделски земи" на община Роман по мярка 225 и първоначално залесяване на неземеделски земи от Програмата за развитие на селскостопанските райони 2007-2013г. на територията на община Роман, с.Струпец, с.Хубавене, с.Синьо бърдо и с.Долна Бешовица с възложител община Роман, област Враца и кмет на общината - инж. Красимир Петков...виж

Община Роман уведомява, че в общината е получено Уведомление за инвестиционно предложение на БТК АД: "Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуващата GSM станция с ID VZ 6042 с.Струпец с местоположение с.Струпец, община Роман, м.Могила, ПИ 137155 и възложител БТК АД" ...виж

Публикации от 2012 година

По-стари публикации