Сигнали за корупция


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. №2600-158/13.08.2012г. Уведомление за инвестиционно намерение: "Залесяване на изоставени неземеделски земи с акация или цер със защитни функции против ерозия" от "Екотехника" ЕООД...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление с вх. №2600-140/10.07.2012г. за инвестиционно намерение: "Изграждане на "Учебно - възстановителен център /УВЦ/ към МВЕЦ Кунино" в...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление с вх. №2600-135/03.07.2012г. за инвестиционно намерение "Изменение на действащ ПУП за разширяване на "Долна вода" на МВЕЦ "Кунино" в...виж


Община Роман уведомява, че в общината е получено Решение № 499/15 юни 2012г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Врачански варовик", участъци "Централен", "Запад" и...виж


Община Роман уведомява, че в общината е получено Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на параклис "Св. Свмчк. Киприян, Епископ Картагенски" в собствен имот № 000501 в землището на с.Кунино, община Роман, област Враца на "КУНИНО ЕНЕРДЖИ" АД с възложител Александър Иванов Гебов...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Разрешение № 222/02.05.2012г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Рокси", с.Струпец, община Роман, област Враца...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило с вх. № 9400-196/4//09.05.2012г. Решение № ВР-11-ПР/2012г. на Директора на РИОСВ гр. Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма в с. Струпец, община Роман с местонахождение: ПИ №025014 в землището на с. Струпец, община Роман с възложител: Теменужка Кръстева...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление с вх. № 9400-430/17.04.2012г. с инвестиционно предложение за узаконяване на вила в с. Средни рът, община Роман от Радка Кънчева Танчева...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 9400-196/29.02.2012г. от земеделски производител Теменужка Лазарова Кръстева за изграждане на овцеферма в с.Струпец...виж


Формула
за условията и реда за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти между училищата - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Роман, област Враца за 2012 г....Изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, СЪГЛАСНО § 47 ал.1-ал.8 ОТ ПЗР НА ЗДБРБ ЗА 2012 ГОДИНА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ „ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ ЕДНА ДО ШЕСТ ГОДИНИ” ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА Р О М А Н ЗА 2012 ГОДИНА...Изтегли

ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, СЪГЛАСНО § 47, ал. 1 - ал. 8 ОТ ПЗР НА ЗДБРБ ЗА 2012 ГОДИНА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА” ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА Р О М А Н ЗА 2012 ГОДИНА...Изтегли

ЗАПОВЕД
№ 60/17.01.2012г.
за утвърждаване на...Изтегли

ЗАПОВЕД
№ 61/17.01.2012г.
за делегиране на второстепенни разпоредители...Изтегли

Правила за промени в разпределението на средствата между училища, прилагащи системата на делегиран бюджет, при изменение на броя на учениците, или на стойностите по някои от компонентите на формулата за 2012 г....Изтегли


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2012г. на Министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение за Модернизация на железопътната линия Видин-София ...виж


Община Роман уведомява, че в общината е постъпило от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Решение № 163 от 07.12.2011г. на "Фриго - Макс" ЕООД - гр. София за проучване на скалнооблицовъчни материали ...виж