Сигнали за корупция


Разрешение № 138/20.10.2011г.
на Инертстрой-калето АД, гр. Мездра за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства...прочети


ОБОБЩЕНА ФОРМУЛА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА, СЪГЛАСНО § 53 ОТ ПЗР НА ЗДБРБ ЗА 2011 ГОДИНА, ПОЛУЧЕНИ ПО ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА” ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА Р О М А Н ЗА 2011 ГОДИНА...Изтегли

Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на формулата за 2011 г...Изтегли

Формула
за условията и реда за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти между училищата - второстепенни разпоредители на Община Роман, област Враца за 2011 г...Изтегли


Обява за среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда...Изтегли


Становище от "ВАЕИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД относно инвестиционно предложение за "Изграждане на ветроенергиен парк "Веслец" - 55 броя вятърни генератори с обща мощност 150 MW и два броя подстанции"....Изтегли


ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ПРЕЗ 2011 г....Изтегли


СПИСЪК

на длъжностите и задачите в община Роман, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация представляваща служебна тайна (чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ)...Изтегли


ОБЯВА

Община Роман уведомява, че в общината е получено Решение №42-ПР/2010г....Изтегли


С решение на Министерството на извънредните ситуации закрито с решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. в община Роман е изградено "ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ" - "Искър" с личен състав от 10 човека. Има издадено удостоверение за уникален код от 01.11.2009 година, с което се изисква финансирането на дейността, която ще извършва това доброволно формирование.

То ще се използва в общината при възникнали бедствия, аварии и катастрофи и най-вече за най-характерните бедствия като: наводнения от преминаващите реки в общината, честите горски и полски пожари, отстраняване на свлачища при снегонавявания и други.

Личния състав ще премине обучение как да действа при различните бедствия, аварии и катастрофи, както и за работата с техниката, която се полага на това доброволно формирование.


ЗАПОВЕД

№ 2066/01.12.2009 г.

По повод постъпило Заявлевие вх. № 2600-313/28.07.2009. от „ТУРБОГЕН”ООД София за разрешение за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти по реда на чл.193 ал. 4 от ЗУТ поради липса на друго техническо решение за изграждане на отклонение от общата мрежа на техническата инфраструктура - въздушен ел. провод ВЛ 20 kV за присъединяване на ВЕЦ ”Долна Бешовица” гр. Роман към електрическа мрежа 20 kV чрез свързване уредбата от 20 kV на ВЕЦ-а с уредбата на 20 kV на електрическа подстанция 110/20/6 kV „Роман” и Решение на комисия назначена със Заповед № 2042/27.11.2009г. по реда на чл.210 от ЗУТ
Н А Р Е Ж Д А М:...Изтегли