Сигнали за корупция


Търгове и конкурси за 2015г.

О Б Я В А
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 27.10.2015г. за отдаване под наем за срок от пет години на "Кафе-сладкарница" с площ от 56,70 кв.м находяща се в сградата на СОУ "Васил Левски" гр.Роман. Имотът се отдава за продажба на топли и безалкохолни напитки, изделия и закуски, съгласно Наредба №37/21.07.2009г. за здравословното хранене на учениците. ...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.09.2015г. за продажба на: имот №0401003, бл.3, вх.А, ап.25, сграда в имот №021004, сграда краварник в имот №021003...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 27.07.2015г. за отдаване под наем на земеделска земя – имоти №042012, №119015, №119021, №119035, №119039, №119041, №119056, №162032, №174024, №227001...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. за продажба на имоти №025015, №025023, №028048, №028052, №042036...Изтегли


Г Р А Ф И К
за провеждане на търг с явно наддаване на за покупко-продажба на дървесина на корен ...Изтегли (качен на 11.06.2015г.)

О Б Я В А
за провеждане на търг с явно наддаване на 25.06.2015г. за ...Изтегли (качена на 09.06.2015г.)


О Б Я В И
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.06.2015г. и 05.06.2015г. за продажба на имоти №006004, №008019, №039062, №040022, №040034, №041001, №041021, №041043, №043061, №043069, №043107, №052049, №056036, №059062, №063005, №069043...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 20.04.2015г. за отдаване под наем на земеделски земи...Изтегли

О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 21.04.2015г. за отдаване под наем на земеделски земи...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 02.04.2015г. за продажба на имот №012049 с площ от 0.658 дка, имот №123011 с площ от 22.158 дка и УПИ Х-106 в кв.17 общественообслужващо предназначение с площ от 533 кв.м, търговска едноетажна масивна сграда със ЗП 93 кв.м и мазе № 6 със ЗП 18 кв.м...Изтегли


О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 17.03.2015г. за отдаване под наем на земеделски земи...Изтегли

О Б Я В И
за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 18.03.2015г. за отдаване под наем на земеделски земи...Изтегли


ПРОТОКОЛ
за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми" ...виж

Общинска администрация гр. Роман обявява конкурс за незаета длъжност
Началник отдел "Устройство на територията и оперативни програми"...повече


Търгове и конкурси от 2014 година