Сигнали за корупция


Към новата страница

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г. "Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави - майки, месно направление"...

Публикувано на 16 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-988/10.08.2016г. "Изграждане на работилница към съществуваща жилищна сграда в УПИ VI-425, кв.20 по плана на с.Кунино" с възложител Николай Цецков Марковски...

Публикувано на 11 август 2016г.


Община Роман уведомява, че е получено Уведомление за инвестиционно намерение: "Изграждане на външно ел. захранване за Базова станция на "Мобилтел" ЕАД №VRC0065 "Roman Nova" с възложител "Мобилтел" ЕАД, адрес: гр.София, ул. Кукуш №1 и лице за контакти Тихомир Златков Димитров...

Публикувано на 11 февруари 2016г.


Община Роман уведомява, че е получено с вх. №2600-9/26.01.2016г. уведомление за инвестиционно предложение: "Цех за метални изделия" представлявано от Ива Димитрова Христова...

Публикувано на 27 януари 2016г.


Община Роман уведомява, че е получено Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Директора на РИОСВ Враца №ВР-1-ПР/2016г. от 08.01.2016г. за Изграждане на комплекс за здравеопазване - спешна помощ, местоположение: УПИ-694, 695, кв.36 на плана на гр.Роман.

Публикувано на 21 януари 2016г.


Община Роман уведомява, че е получено Разрешение №417/28.12.2015г. за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Черни дол 1", разположена в землището на село Хубавене, община Роман, област Враца с титуляр на разрешението "Стал 20 Роман" АД

Публикувано на 14 януари 2016г.


Община Роман уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, направа на детска площадка и многофункционално спортно игрище в КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА, гр.Роман, обл.Враца

12 януари 2016г.


Публикации от 2015 година

Публикации от 2014 година

Публикации от 2013 година

Публикации от 2012 година

По-стари публикации