Коледни празници – Роман 2013г.

06.12.2013г. /петък/

16,30ч. - Запалване на Коледната елха
/площад „Св.св.Кирил и Методий” – с участието на деца от ОДЗ”Зора”, ЦДГ "Вълшебно детство" и танцов състав при НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

10.12.2013г. /вторник/

16,00ч. – Гостуване на градска художествена галерия гр.Мездра с изложба - "Нашата земя хубава" - природни пейзажи от дефилето /акварел и графика/
/малкият салон на читалището/

11.12.2013г. /сряда/

15,00ч. – Коледно литературно четене/библиотека на НЧ ”Христо Ботев – 1907”/

12.12.2013г. /четвъртък/

Представяне изложба "Зимни български традиции и обреди" на рисунки на децата от Школата по Изобразително изкуство при НЧ "Христо Ботев-1907" в НЧ "Просвета" гр.Мездра

17.12.2013г. /вторник/

15,00ч. – Коледна дискотека за участниците в школите и съставите на читалището

19.12.2013г. /четвъртък/

17,00ч. – Коледна музикална вечер.
/НЧ ”Христо Ботев – 1907” - фоайето на втория етаж/

24.12.2013г. /вторник/

„Дядо Коледа по домовете”
/За справки и записвания – НЧ”Христо Ботев – 1907”тел.09123/2324/

31.12.2013г. /вторник/

23,55ч. – «Да посрещнем заедно Новата 2014г.»
/пред читалището/


НОВОГОДИШЕН КОЛЕДЕН БАЗАР – 2013

По традиция и тази година във фоайето на общината бе подредена коледна изложба- базар.

Изложените експонати бяха изработени с помощта на учителките от децата от Първа група „Мечо Пух”на ОДЗ „Зора” – гр.Роман

Звънките гласчета на децата огласиха фоайето с песнички, а с тях дойде и началото на коледното настроение.

Събраните по време на благотворителната изложба-базар средства ще отидат за закупуване на пързалка за децата. Старши учителката на групата г-жа Веска Христова благодари на всички, които закупиха експонати и с това подкрепиха децата от група „Мечо Пух”.

Какво по-хубаво от весело детско хорце, което Ви зарежда с позитивна енергия?


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013г. до 14.12.2013г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора.


Община Роман организира набирането на документи за кандидати за ползватели и предоставящи социалната услуга "Личен асистент" по Етап 3 на проект "Подкрепа за достоен живот"...виж


ЗАПОВЕД № 1309
30.10.2013г. гр.Роман
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване...виж


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот – ЧОС находящ се в Бл.4 вх.Б ап.17 със ЗП от 39.44 кв.м, 0.98 % ид. части от общите части и мазе № 17 от 3.20 кв.м. гр.Роман при начална тръжна цена в размер на 1850.00 лв./ хиляда осемстотин и петдесет лева/, АЧОС№1161/22.07.2005 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот – ЧОС находящ се в Бл.4 вх.В ап.26 със ЗП от 41.27 кв.м, 1.03 % ид. части от общите части и мазе № 26 от 2.30 кв.м. гр.Роман при начална тръжна цена в размер на 1500.00 лв./ хиляда и петстотин лева/ ,АЧОС№1023/25.11.2003 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на масивна едноетажна сграда - краварник, находяща се в имот № 021007 със ЗП от 819 кв.м в местността „Кръстилица” в землището на с.Долна Бешовица, АЧОС № 1361/17.05.2008 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот № 036029 с площ от 0.100 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Лельова лъка” в землище с.Хубавене, община Роман, АЧОС№ 1844/02.08.2013г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот № 036045 с площ от 0.191 дка – ЧОС с НТП – посевна площ, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Лельова лъка” в землище с.Хубавене, община Роман, АЧОС№ 1843/02.08.2013г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 097001 с НТП – ливада - пета категория с площ от 65.619 дка в местността „Могилата” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1826/18.04.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 097002 с НТП – изоставена ливада - пета категория с площ от 130.635 дка в местността „Могилата” в землището на с.Курново – ЧОС – АОС № 1825/18.04.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот – ЧОС УПИ IІ в кв.18 пл.№ 176 от 1600 кв.м. и паянтова едноетажна сграда /бивше училище/ с таванско и избено помещение с ЗП от 230 кв.м по плана на с.Курново...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.10.2013г. за продажба на имот № 093010 с площ от 316.383 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – шеста в местността „Хинков връх” землището на гр.Роман...Изтегли


На 29.10.2013г. ОБЩИНА РОМАН сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-21/29.10.2013 в размер на 64420,68 ЛЕВА...


ЗАПОВЕД
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
ОБЯВЯВАМ:
Дните 25, 26, и 27.10.2013г. /включително/ за традиционни панаирни дни на гр.Роман...виж


ЗАПОВЕД
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА...
НАРЕЖДАМ:
Определям двора на Начално училище "П.Р.Славейков" гр.Роман за терен на който да се разполагат атракционите...виж


На 27.09.2013г. ОБЩИНА РОМАН сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-22/27.09.2013.doc в размер на 87246,91 лева...прочети


ЗАПОВЕД
Общинска администрация Роман открива процедура по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 46, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища...Изтегли


О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 046002 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 33.474 дка в местността „Белньовище” в землище с.Струпец – ЧОС – АЧОС № 1846/02.08.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 046007 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 96.177 дка в местността „Белньовище” в землище с.Струпец – ЧОС – АЧОС № 1847/02.08.2013г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 047015 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 14.052 дка в местността „Белньовище” в землище с.Струпец – ЧОС – АЧОС № 1848/02.08.2013г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 052008 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 6.855 дка в местността „Воденичен връх” в землище с.Струпец – ЧОС – АЧОС № 1849/02.08.2013г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 054006 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 8.911 дка в местността „Долци” в землище с.Струпец – ЧОС – АЧОС № 1850/02.08.2013г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман открива процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 08.10.2013г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 036007 с НТП – ливада - шеста категория с площ от 20.087 дка в местността „Шипковица” в землището на с.Струпец – ЧОС – АОС № 1845/ 02.08.2013г. за срок от пет стопански години...Изтегли


ЗАПОВЕД
Общинска администрация Роман открива процедура по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 46, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за възмездно ползване на дървесина чрез предоставяне на сечища...Изтегли


Община Роман започна реализацията на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”: „Повишаване компетентността...


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс на 27.08.2013 г. за отдаване под наем на част от имот – Публична общинска собственост актуван с АПОС №1834/14.06.2013 г., а именно: помещение на първия етаж в комбинирана административна сграда с.Кунино, община Роман с полезна площ от 30.00 кв.м...Изтегли


О Б Я В А
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военно формирование 26340 - София


Конкурс за обявяване на длъжности във военно формирование на въоръжените сили...


Офиса за военен отчет в Община Роман обявява...


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот – ЧОС находящ се в Бл.3, вх. А, ап.25 със ЗП от 58.35 кв.м, 1.36 % ид. части от общите части и мазе № 25 от 3.60 кв.м., гр.Роман при начална тръжна цена в размер на 2540.00 лв. /две хиляди петстотин и четиридесет лева/, АОС№1172/16.09.2005г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот –ЧОС находящ се в Бл.3 вх. В ап. 17 със ЗП от 39.33 кв.м, 0.87 % ид. части от общите части и мазе № 17 от 3.20 кв.м. при начална тръжна цена в размер на 1930.00 лв. /хиляда деветстотин и тридесет лева/, АОС№1188/16.09.2005 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот – ЧОС находящ се в Бл.3 вх.В ап. 25 със ЗП от 39.33 кв.м, 0.78 % ид. части от общите части и мазе № 25 от 4.20 кв.м. гр.Роман при начална тръжна цена в размер на 1710.00 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/, АЧОС№1192/16.09.2005 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот № 126001 с площ от 0.500 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в землището на гр.Роман, община Роман, АЧОС№ 1766/19.03.2013г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот № 126003 с площ от 5.384 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в землището на гр.Роман, община Роман, АЧОС№ 1767/19.03.2013г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 26.07.2013 г. за продажба на имот № 046035 с площ от 1.372 дка –ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – четвърта в землището на с.Синьо бърдо, община Роман, АЧОС№ 1761/14.03.2013г...Изтегли


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. РОМАН

СКЪПИ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА РОМАН,

НЕКА ВАШИЯ ПРАЗНИК – МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ДЕТЕТО - ПОСРЕЩАТЕ ВИНАГИ ЗДРАВИ, РАДОСТНИ И УСМИХНАТИ!

ПОЖЕЛАВАМ ВИ БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО И МНОГО ЩАСТИЕ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

1 юни 2013г.


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.05.2013 г. за продажба на имот № 000006 с площ от 4.065 дка – ЧОС с НТП – храсти, КЗ при неполивни условия – трета в землището на с.Кунино, община Роман, АЧОС№ 1754/08.02.2013 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.05.2013 г. за продажба на врати с каси под № 1, № 2, №3, №4, № 5 – общинска собственост...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.05.2013 г. за продажба на имот – ЧОС УПИ ІІ в кв.46 пл.№ 154 от 1000 кв.м. по плана на с.Караш, община Роман, актуван с АЧОС № 1455/13.01.2011 г...Изтегли


Съобщение

Отдел "МДТ" уведомява всички граждани за сроковете и начините за плащане на местните данъци и такси за 2013г.

1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
I вноска от 01 март до 30 юни
II вноска от 01 юли до 30 октомври
2. Данък върху превозните средства:
I вноска от 01 март до 30 юни
II вноска от 01 юли до 30 октомври

На предплатилите цялата сума в срок от 01 март до 30 април се прави отстъпка 5%

Първият данъкоплатец ще получи подарък от Общинска администрация Роман.

Начини на плащане:
- В Общинска администрация гр.Роман, "Информационен център" - гише "Каса"
- По банков път - Банка ДСК гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100 BIC: STSABGSF
Вид плащане:
442100 Данък недвижим имот
442400 Такса битови отпадъци
442300 Данък превозно средство
- В кметствата по местонахождение на недвижимия имот.
- С пощенски запис.


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 28.05.2013 г. и 29.05.2013 г. в Националната гвардейска част – гр. София


Министерството на отбраната на Република България, чрез структурите на Централно военно окръжие и Военномедицинска академия, удължава сроковете на кампанията за набиране на кандидати...


В навечерието на най-българския празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост,
пожелавам на всички бивши и настоящи преподаватели, на всички ученици, на всички дейци на културата и на всички служители в просветните звена здраве, лично щастие и много късмет!
Нека пребъде нашата духовност, писменост и култура през вековете!

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА!

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ОТБЕЛЕЖИМ НАЙ-СВЕТЛИЯ И ОБИЧАН БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

Празничното шествие ще тръгне в 9.50 ч. от пресечката на ул.”Търговска” с бул.”Хр.Ботев”/Тото-пункта/.

НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО – 10.00ч.
НА ПЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА РОМАН,

По повод многобройните коментари за отпуснати от Дирекция „Бюро по труда” 120 бр.работни места, искам да Ви информирам, че това не отговаря на истината. На 25.04.2013 г. Община Роман е подписала с Дирекция „Бюро по труда” протокол съгласно който по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се отпускат 130 човекомесеца, което не означава 130 работни места.

Същите са разпределени както следва:
гр.Роман – 21 човеко месеца;
с.Камено поле – 42 човекомесеца;
с.Синьо бърдо -17 човекомесеца;
с.Кунино - 17 човекомесеца;
с.Радовене – 10 човекомесеца;
с.Долна Бешовица -5 човекомесеца;
с.Струпец -2 човекомесеца;
с.Хубавене – 2 човекомесеца;
с.Курново – 7 човекомесеца;
с.Стояновци - 7 човекомесеца;

Инж.Красимир Петков
Кмет на Община Роман


ЗАВИСИ ОТ ТЕБ, ОТ МЕН, ОТ ВСИЧКИ НАС!

От 7-ми до 10-ти май в община Роман с различни мероприятия и дейности се отбелязва Втората международна седмица по пътна безопасност. Тя е обявена с Решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 4 април 2012г.

В тези дни от подготвените, както от област Враца, така и от община Роман информационни брошури, гражданите, като участници в движението по пътищата, имаха възможност да се запознаят с някои основни правила и изисквания, предотвратяващи пътно-транспортни инциденти.

Учениците от четвърти клас в Начално училище „П.Р.Славейков” – Теодор Христов и Георги Тодоров заедно с Марин Недялков - инспектор „Пътен контрол” в РУП – гр.Роман участваха с интерес в инициативата „Ден на съвместния патрул”. Те ще споделят своите интересни мигове със съучениците си на 10-ти май - в петък, когато служители от РУП-гр.Роман ще проведат беседи с всички ученици от училището.

Отбелязването на Втората международна седмица по пътна безопасност безспорно ще припомни на всички, че безопасността на пътя зависи от всички нас.

МАРГАРИТА СТАНЕВА


О Б Я В А
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия


СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяват се собствениците на земеделски земи в землището на гр.Роман: ...прочети


СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяват се собствениците на земеделски земи в землището на с.Стояновци, общ. Роман: ...прочети


ИДЕ ВЕЛИКДЕН!

Традиционно седмица преди Великден децата от детските градини под ръководството на своите учителки организират Великденска изложба-базар и украсяват Великденско дърво.

И тази година пъстроцветието на изработените от детските ръчички експонати зарадва жителите на гр.Роман.

Децата от ЦДГ „Вълшебно детство” приложиха наученото през годината за растенията и животните.

Кори на дървета са се превърнали в красиви декоративни вази.

Зелен храст е станал убежище за двойката момиченце и момченце.

Песните на децата огласиха свежата утрин и всеки си тръгна малко по-весел и добронамерен, пречистен от чистотата на детските очи.


ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

04.05.2013г. /събота/

9,00 ч. – свири духовата музика пред читалището - изнесен щанд на Фирма „НИГОР” – Великденски козунаци
10,00 ч. – Водосвет и откриване на изложба на Великденски хлябове, шарени яйца и Великденска украса
10,15 ч. – Преглед на художествената самодейност с участието на самодейци от читалищата в община Роман

Очакваме Ви!


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2013 г. за продажба на имот № 025015 с площ от 39.066 дка – ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – осма в местността „Лъката” в землището на с.Струпец, община Роман, АЧОС№ 1672/21.04.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.04.2013 г. за продажба на имот № 025018 с площ от 17.267 дка – ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – осма в местността „Лъката” в землището на с.Струпец, община Роман, АЧОС№ 1719/20.09.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 30.04.2013 г. за продажба на имот – ЧОС УПИ І в кв.12 пл.№ 161 от 1050 кв.м. по плана на с.Караш, община Роман, актуван с АЧОС № 1377/20.03.2009 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2013 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 015033 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 10.445 дка в землището на с.Стояновци – ЧОС – АЧОС № 1769/20.03.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 30.04.2013 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 000252 с НТП – нива - трета категория с площ от 8.659 дка в землището на с.Кунино – ЧОС – АОС № 1753/ 08.02.2013 г. за срок от пет стопански години...Изтегли


В законоустановения срок може да изразите своите забележки, сигнали и допълнения по Проекта на Наредба №18 за управление и разделно събиране на отпадъците на територията на Община Роман на адрес:
гр. Роман
бул. "Христо Ботев" № 132-136
етаж 3, стая 310
тел.: 09123/20-62
e-mail:osroman@abv.bg


Покана

за предоставяне на индикативна оферта. Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос І: “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Община Роман като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение...
Крайният срок за подаване на индикативните оферти е 27 март 2013 г. като същите трябва да са подписани и подпечатани от представляващия организацията. Офертите се подават на следния адрес: гр. Роман бул. Христо Ботев № 136 ...Прочети


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 21.03.2013 г. за отдаване под наем на помещение от 49 кв.м от масивна сграда – ЧОС „Автоспирка” с.Радовене, със ЗП от 80 кв.м, находяща се в кв.15, УПИ XIV пл.№ 139 за развиване на търговска дейност АОС№ 1297/20.02.2007 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 21.03.2013 г. за отдаване под наем на недвижим имот – ПОС № 149023 с НТП – „Микроязовир” с.Курново, местност „Рогуля” с площ от 24.428 дка в землището на с.Курново по предназначение АОС№ 354/25.09.1998 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 26.03.2013 г. за отдаване под наем на „Търговски обект” – ЧОС със ЗП от 30 кв.м състоящ се от търговска зала и складово помещение находящо се върху покрития канал на ул.”Търговска” гр.Роман АОС№ 934/16.04.2003 г...Изтегли


ДЕН НА САМОДЕЕЦА

На 1 март празнуват хората, които са свързани с любовта към изкуството. Хората, които имат талант и желание да го запазят и пренесат за бъдните поколения.

Притегателният център за тях е читалището. Те са като всички нас, тези хора, но в тях гори едно огънче, което не им дава мира. И ден след ден те не щадят време и сили, за да правят нашия делник по-красив със слово, музика, песен, рисунка.

Уважаеми самодейци,

Уважаеми творци на художествената самодейност от община Роман,

Приемете поздравления по случай 1-ви март - ден на художествената самодейност – празник на всички, които обичат изкуството. Празник на българския дух, на българската култура, празник, който е запазил и ще пренесе и в бъдното българската традиция, фолклор и бит.

Поклон и признателност на всички Вас за това, че не угасва Вашият ентусиазъм, Вашата енергия, Вашия талант и дело!

Честит празник!

ИНЖ.КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, защото с нея се отбелязва прехода от зимата към пролетта.

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай, носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве, благополучие и успех.

По този повод НЧ”Христо Ботев – 1907” организира конкурс „Моята красива мартеница”, в който взеха участие ученици във възрастовите групи: – 4 клас и 5 – 6 клас.

Жури в състав: Маргарита Станева – Директор на Дирекция УТОП ХД и МДТ в община Роман, Илина Петкова – учител по ИИ в СОУ”Васил Левски” и член на Настоятелството на НЧ”Христо Ботев – 1907” и Надежда Михайлова – библиотекар в НЧ”Христо Ботев – 1907” оцени достоверността, художествената стойност и оригиналността на изработените мартеници и присъди следните награди:

Колективни награди:
1 място – 3 „б” клас при НУ”П.Р.Славейков”
2 място – 1 „а” клас при НУ”П.Р.Славейков”
3 място – децата от ЦОП гр. Роман
Поощрителна награда за участници от Школата по ИИ при НЧ”Хр.Бонев – 1907”

Индивидуални награди: възрастова група – 1 – 4 клас:
1 място – Албена Цолова – 3 „а” клас при НУ”П.Р.Славейков”
2 място – Драгомир Мирославов Панчев и
Полина Лилова Бенчева от Школата по ИИ при НЧ ”Хр.Ботев – 1907”
3 място – Ася Йорданова - 4 „б” клас – ученици със СОП
Кристиян Кирчев – 4 „а” клас – ученици със СОП
Поощрителна награда – Паоло Александров – 2 „а” клас при НУ”П.Р.Славейков”

Индивидуални награди във възрастова група – 5 – 6 клас:
1 място – Бианка Пламенова Петрова – 6 „а” клас при СОУ”В.Левски”
2 място – Десислава Вълкова и Габриела Василева – 5 клас при СОУ”В.Левски”
3 място – Александър Андреев и Александър Любомиров – 5 клас при СОУ”В.Левски”


ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Хуманитарни дейности, търговия, туризъм и местни данъци и такси" в общинска администрация Роман


О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013г. до 28.02.2013г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора.


О Б Я В А
за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г.
За информация стая 208 в сградата на Общинска администрация гр.Роман, всеки петък или на
мобилен 0888 218 242 Мирослав Маринов,
тел. 092 624 044 Сергей Исаев


ЗАПОВЕД
№ 16
гр. Враца, 12.02.2013год.
...
ОПРЕДЕЛЯМ :
Разпределенито на масивите за ползването на земеделските земи в землището на с.Радовене,...
Заповед 37в 2012/2013 с.Радовене

ЗАПОВЕД
№ 17
гр. Враца, 12.02.2013год.
...
ОПРЕДЕЛЯМ :
Разпределенито на масивите за ползването на земеделските земи в землището на с.Камено поле,...
Заповед 37в 2012/2013 с.Камено поле

ЗАПОВЕД
№ 18
гр. Враца, 12.02.2013год.
...
ОПРЕДЕЛЯМ :
Разпределенито на масивите за ползването на земеделските земи в землището на с.Кунино,...
Заповед 37в 2012/2013 с.Кунино

ЗАПОВЕД
№ 19
гр. Враца, 12.02.2013год.
...
ОПРЕДЕЛЯМ :
Разпределенито на масивите за ползването на земеделските земи в землището на с.Долна Бешовица,...
Заповед 37в 2012/2013 с.Долна Бешовица


Община Роман обявява
КОНКУРС
за длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/
виж Заповед
виж Обявление


Общинска администрация гр. Роман обявява
КОНКУРС
за длъжността Началник отдел "Хуманитарни дейности, търговия, туризъм и местни данъци и такси"
виж Заповед
виж Обявление


На 05.02.2013г., от 14.00 часа в стая 222 (заседателната зала) на Общинска администрация Роман ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Роман за 2013 година... виж


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.02.2013 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 029066 с НТП – нива - трета категория с площ от 9.401 дка в местността „Край село” в землището на с.Камено поле – ЧОС – АОС № 1734/22.10.2012г. за срок от пет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.02.2013 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 081028 с НТП – нива - трета категория с площ от 11.176 дка в местността „Край село” в землището на с.Камено поле – ЧОС – АОС № 1733/22.10.2012г. за срок от пет стопански години...Изтегли


РЕФЕРЕНДУМ 27.01.2013г.

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

Публикации от 2012 година

Публикации от 2011 година

Публикации от 2010 година