УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 20.12.2012г. от 10,30 часа в зала 222 в сградата на Община Роман ще се състои отварянето на Плик №3 ”Ценова оферта” по открита процедура за избор на изпълнител на УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА ОБЕКТ "Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с.Кунино – Община Роман” ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 06/321/01033 от 21.09.2011г. сключен между община Роман и Държавен фонд „Земеделие”.

Възложител:
инж. Красимир Петков
Кмет на община Роман


П Р О Г Р А М А
ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ - ГР.РОМАН- 2012г.

7 декември – 16.30 – 17.15ч. – Запалване на Коледната елха -

/пл. „Св.св.Кирил и Методий”- с участието на децата от ЦДГ „Вълшебно детство и танцов състав при читалище „Хр.Ботев”/
13 декември – Димитър Луканов представя своята изложба „Натура и въображение” в Читалище „Просвета” – гр.Мездра
17 декември – Изложба на коледни картички и сурвачки, изработени от участници в Школата по изобразително изкуство при ч-ще „Хр.Ботев-1907”-гр.Роман с р-л Светла Дамянова
18 декември – 15.00 ч - Коледна дискотека за участниците в съставите на читалището.
19 декември – „Вражалец”- театрално представление за децата от КСУДС и КСУДУ - гр.Роман от театрална формация при СОУ „Васил Кънчов”-гр.Враца. Вход – 1 лв.
20 декември – 17.00ч - Коледна музикална вечер- /Фоайето на читалище „Хр.Ботев-1907”-гр.Роман/
24 декември – „Дядо Коледа по домовете” –

/За справки и записвания - читалище „Хр.Ботев- 1907”-гр.Роман –
Тел.: 09123 – 23-24/
31 декември – 24.00ч - Да посрещнем заедно Новата 2013 г. - /пред читалище „Хр.Ботев- 1907”-гр.Роман/


НА ПАЗАР – КАТО НА ПАЗАР

Въпреки намръщения ден, в двора на детската градина в с.Струпец грееха усмивките на децата от ОДЗ „Зора” – в гр.Роман и филиал „Звънче”- в с.Струпец. Малък пазар бе отворил врати за майки, гости и учители. Децата, облечени като зеленчуци, разясняваха със звънливи гласчета каква е ползата от консумацията на зеленчуци и плодове.

След това грабнаха своите кошнички и се отправиха да пазаруват към импровизираните отворени щандове! Ех, че веселба настана!!!

Подготвената, от Главната учителка Веска Христова със съдействието на колежките си, открита практика „Есенен пазар – развлечение за деца, учители и родители” се превърна в хубаво празненство и за жителите на с.Струпец, известни със своето гостоприемство.


Избирателeн списък:

За избор на кмет на с.Радовене


СЪБОЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 08.11.2012г. от 13,30 часа в зала 222, ет.2 в сградата на община Роман бул. Христо Ботев №136 ще се отвори Плик №3 – ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на СМР «Извършване на СМР по Дейност 1, Главен клон 1 – водопроводи с.Кунино, Дейност 2 Главен клон 2 – водопроводи с.Кунино, Дейност 3 «Второстепенни клонове с.Кунино»

Възложител:
Кмет на община Роман
инж. Красимир Петков


ЗАПОВЕД № 1357
30.10.2012г. гр. Роман

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

ОПРЕДЕЛЯМ

отдел „Чистота” да организира услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2013г. в границите на районите както следва:

1. За гр. Роман

> I-ви район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включващ следните имоти: имотите намиращи се в строителните граници на гр. Роман (в регулация), имотите на предприятията извън регулацията на гр. Роман на територията, на които се извършва стопанска дейност, в т. ч.: Завод за стоманени телове и въжета, Цех за метални изделия, Цех за товарозахватни съоръжения, Химически цех, Газостанция, Комплекс Перални, ВЕЦ Искра, Металснаб, Мелница.

> II-ри район, в който не се извършва събиране и извозване на битови отпадъци. Извършва се поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и поддържане депа и други съоръжения за битови отпадъци. Включва следните имоти: помпени станции и трафопостове разположени извън регулацията на населените места на територията на Община Роман.

> III-ти район, който включва имотите, намиращи се в местността „Лозята”, „Присоето”, „Под гарван”, „Старите лозя”, „Топчовец”, „Мирков връх”, „Езерото”, за които не следва да се събира такса, съгласно чл.71, т.1, т.2, т.3 от ЗМДТ – да не се извършват услуги по чл. 62 от ЗМДТ.

2. За всички села от Община Роман с изключение на с. Средни рът и с. Марково равнище – по един район, включващ всички квартали, както и хижа „Горска фея” и почивна база на „Стал инвест” - ЕООД, - в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

3. Честотата на сметоизвозването: четири пъти месечно за гр. Роман и два пъти месечно за останалите населени места.

При наличие на единични случай, на не предоставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, възлагам на зам.кмета Вълчо Маринов да вземе съответните законови мерки.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК от заинтересованите лица.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на адресатите си чрез поставяне на информационни табла в Община Роман и в сектор „МДТ” и публикуване в официалният сайт на Общината.

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОДДЪРЖАТ ОГЪНЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И САМОСЪЗНАНИЕ, КОИТО СА ИЗДИГНАЛИ ФАКЕЛА НА ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО, ЗНАНИЕТО И БУДНАТА ЧОВЕШКА СЪВЕСТ НАД ДРЕБНОТЕМИЕТО

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН

1 ноември 2012г.


ИЗЛОЖБА НА КАРТИНИ

На 22-ри октомври в малката зала на читалище „Хр.Ботев” в гр.Роман, като част от програмата за панаирните дни, бе открита изложба от картини на ученика от СОУ „В.Левски” ДИМИТЪР ЛУКАНОВ.

Многостранните интереси в сферата на изкуството като цяло, този път са го провокирали да се насочи към изобразителното изкуство, търсейки оригинален подход.

Съчетавайки изразните средства на рисунката с естествени материали от природата, Луканов е постигнал една атмосфера на лиричност в тематиката – портрети на момичета, чиито коси са от изсушени пролетни и есенни цветя, житни класове…

Димитър Луканов е носител на многобройни регионални и национални награди от конкурси в областта на поезията.

Пожелаваме на младия творец бъдещи успехи!


ЗАПОВЕД
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА
ОБЯВЯВАМ:
Дните 26, 27, и 28.10.2012г. /включително/ за традиционни панаирни дни на гр.Роман...виж


ПРОГРАМА
за
ТРАДИЦИОННИЯ ЕСЕНЕН ПАНАИР 2012г.

22 октомври - понеделник

16.00ч. - Изложба на Димитър Луканов - "НАТУРА И ВЪОБРАЖЕНИЕ" - приложно изкуство /малкият салон на читалището/

23 октомври - вторник

15.30ч.-17.00ч. - Турнир по "Тенис на маса" - в салона на СОУ "Васил Левски"
тел. за записване:0886187776-Р.Цолов
17.30ч. - Концерт на Група за стари градски песни "Мездрея" - при НЧ "Просвета" - гр.Мездра

24 октомври - сряда

11.00ч.-11.25ч. - Официално откриване на ТРАДИЦИОННИЯ ЕСЕНЕН ПАНАИР - пред павилиона на тото - пункта: свири духовата музика;
11.25ч.-11.30ч. - Приветствие към гражданите и гостите на града от кмета
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
11.30ч.-11.45ч.
- Изпълнение на танцов фолклорен състав при НЧ "Христо Ботев - 1907" гр.Роман

25 октомври - четвъртък

17.00ч. - "ПОКАНА ОТ ПАРИЖ" - представление на самодеен театрален състав при НЧ "Христо Ботев - 1907" -
вход 1 лв.

26 октомври - петък

11.00ч. - Лекоатлетически крос под патронажа на кмета на Община Роман
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ

27 октомври - събота

15.00ч.-17.00ч. - пл. "Св.св. Кирил и Методий" - свири духовата музика


СЪБОЩЕНИЕ
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 15.10.2012г. от 13,00 часа в зала 222 ет.2 в сградата на община Роман бул. Христо Ботев №136 ще се отвори Плик №3 – ценовите оферти на участниците в открита процедура за избор на изпълнител на СМР „Изграждане на предпазна дига на река Искър от ОК 46 до ОК51 от регулационния план на гр. Роман” по проект
„Защита на населението на град Роман от наводнения при преминаване на река Искър през града” СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване нанаводнения в 178 малки общини” ДоговорBG161РО001/4.1-04/2010/026...прочети


ЗАПОВЕД
На основание чл.135, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и във връзка с постъпило заявление Вх. №9400-1399 от 03.10.2012г. от Начо Василев Джамбазки и Севдалина Тодорова Джамбазка...прочети


СЪОБЩЕНИЕ

Община Роман уведомява гражданите на град Роман и с.Струпец, община Роман, че на 06.10.2012г. и 07.10.2012г. ще има режим на водата и същата няма да е годна за пиене.


КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА "КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ" /КСУДУ/
виж Заповед
виж Обявление


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027001 с площ от 0.504 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1503/09.12.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027005 с площ от 1.000 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1504/09.12.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027009 с площ от 3.629 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1505/09.12.2011 г....Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027013 с площ от 1.004 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1506/09.12.2011 г....Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. продажба на имот № 027033 с площ от 1.195 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1502/09.12.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027038 с площ от 1.098 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в местността „Виса” в землището на с.Кунино АЧОС № 1501/09.12.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 027054 с площ от 4.469 дка –ЧОС с НТП – ливада, КЗ при неполивни условия – четвърта в землището на с.Кунино АЧОС№ 1500/09.12.2011 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 401002 с площ от 1.512 дка – ЧОС с НТП – друга селскостопанска територия, КЗ при неполивни условия – десета в землището на с.Камено поле АЧОС№ 1698/08.06.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 401014 с площ от 0.739 дка –ЧОС с НТП – друга селскостопанска територия, КЗ при неполивни условия – десета в землището на с.Камено поле АЧОС№ 1699/08.06.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 401016 с площ от 1.208 дка –ЧОС с НТП – друга селскостопанска територия, КЗ при неполивни условия – десета в землището на с.Камено поле АЧОС№ 1700/08.06.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.08.2012 г. за продажба на имот № 401018 с площ от 8.476 дка –ЧОС с НТП – друга селскостопанска територия, КЗ при неполивни условия – десета в землището на с.Камено поле АЧОС№ 1701/08.06.2012 г...Изтегли


ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РОМАН
ИНЖ.КРАСИМИР ПЕТКОВ

Зам.кмета Вълчо Маринов, д-р Даринка Лазарова и инициативен комитет ще се проведе

ТРАДИЦИОННА РОДОВА СРЕЩА в с.СРЕДНИ РЪТ
на 25.08.2012 г. от 13ч.

Всички желаещи, може да се запишат в книжарницата на Богдана Кръстева, или да се обадят на следните тел.:

0888 - 750030 – Д-р Даринка Лазарова;
0886 – 912308 – Богдана Кръстева;
0886 – 050535 – Петко Бонов

Такса за участие – 2лв. Краен срок за записване 13.08.2012 г.
Приемат се дарения!

Ще бъдат подсигурени автобуси тръгващи в 12:00ч. от Автогарата – гр.РОМАН.

НОСЕТЕ СИ ПРИБОРИ!!!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за продажба на имот № 000228 с площ от 6.385 дка –ЧОС с НТП – изоставена ливада, КЗ при неполивни условия – трета в землището на с.Кунино АОС№ 1386/10.04.2009 г....Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за продажба на имот № 000478 с площ от 14.414 дка –ЧОС с НТП – изоставени трайни насаждения, КЗ при неполивни условия – четвърта в землището на с.Кунино АОС№ 1387/10.04.2009 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 000011 с площ от 43.341 дка, НТП – използваема ливада - десета категория на земята, находяща се в землището на с.Кунино – ЧОС – АОС № 1694/28.05.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 000002 с площ от 38.411 дка, НТП – използвана ливада - десета категория на земята, находяща се в землището на с.Кунино – ЧОС – АОС № 1695/08.06.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. продажба на имот № 091001 с площ от 7.608 дка – ЧОС с НТП – нива, КЗ при неполивни условия – пета в местността „Край Искъра” землището на гр.Роман АОС№ 1554/15.03.2012 г...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за отдаване под наем на част от партер на „Младежко общежитие – перално помещение” – ЧОС гр.Роман със ЗП от 107.5 кв.м, находяща се в кв.57, УПИ I пл.№ 920, АОС № 1234/13.09.2006 г. за склад с цел търговска и стопанисване на имота за срок от три години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 23.07.2012 г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 058006 с площ от 75.733 дка, НТП – нива /48 дка/ и ливада /27.733 дка/ - четвърта категория на земята, находяща се в местността „Турското” в землище с.Струпец – ЧОС – АОС № 1697/08.06.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли


Министър Караджова подписа договори за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Луковит и Разлог

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, кметът на Луковит и зам.кметът на Разлог подписаха договори за изграждане на системи за управление на отпадъците в двата региона. Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит" е на стойност 16млн.лв. Партньори по проекта на община Луковит са Червен бряг, Роман, Тетевен и Ябланица.


На снимката: до министър Н.Караджова, от ляво – инж.Красимир Петков – Кмет на община Роман, вдясно – накрая Диляна Миркова.

13 юли 2012г, бр.28 в.”Строител”


НА ГОСТИ В ОБЩИНА РОМАН

НА 9 ЮЛИ В ОБЩИНА РОМАН ГОСТУВА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ РАЙОНА НА ГОЛО БЪРДО В РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, ВОДЕНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО „ПРОСПЕРИТЕТ ГОЛО БОРДА” – Г-Н ХАДЖИ ПИРУШИ.

ПРИДРУЖАВАХА ГО ОЩЕ КМЕТЪТ НА ПОБРАТИМЕНАТА НА ОБЩИНА РОМАН, ОБЩИНА ТРЕБИЩЕ – ФИТИМ БАЛА, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СТЕБЛЕВО - АЛБАН ФЕЙЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ДИРЕКТОР НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ В ТРЕБИЩЕ Г-Н НАЗИФ ХОДЖА И Д-Р ЕРМАЛ КУБУРИ ОТ ОБЩИНА СТЕБЛЕВО.


Среща в кабинета на кмета на община Роман,
инж.Красимир Петков

ГОСТИТЕ ПОСЕТИХА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ В С.КУНИНО, КЪДЕТО ДИРЕКТОРЪТ СТЕФАН СТЕФАНОВ ГИ ЗАПОЗНА С ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ПРАКТИКУМА НА УЧЕНИЦИТЕ. ТОЙ СПОДЕЛИ, ЧЕ БИ СЕ РАДВАЛ ДА ПРИЕМЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕТЕ ОБЩИНИ В АЛБАНИЯ.

ДЕЛЕГАЦИЯТА ПОСЕТИ ОЩЕ И СТРУПЕШКИЯ /ТЪРЖИШКИЯ/ МАНАСТИР „СВ.ПРОРОК ИЛИЯ”. ДОБРЕ ПОДРЕДЕНИЯ МАНАСТИРСКИ ДВОР С ЛОЗНИЦИТЕ И СТУДЕНАТА ИЗВОРНА ВОДА ОЧАРОВАХА ГОСТИТЕ И ТЕ ОБЕЩАХА, ЧЕ НЕПРЕМЕННО ЩЕ ДОЙДАТ ПАК.

В КОМПЛЕЩКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - КСУДС В ГР.РОМАН ГОСТИТЕ СЕ ЗАПОЗНАХА С ВИДОВЕТЕ АЛТЕРНАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ. ДОБРАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОТЛИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА „ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”, НА „ПРЕХОДНОТО” И „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ” ГИ ВПЕЧАТЛИ.

ПО ЩАСТЛИВА СЛУЧАЙНОСТ ТУК ТЕ СЕ СРЕЩНАХА И С ГРУПАТА ДОБРОВОЛЦИ ОТ ХОЛАНДИЯ, ЗАПОЗНАХА СЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ „ТАБИТА” Г-ЖА АЛБЕНА МАТОВА, КАКТО И С ЧЛЕНА НА УС - Г-Н РИЙНТС БОЙТЪН.

СРЕЩАТА В КОМПЛЕКСА ЗАВЪРШИ СЪС СНИМКА ЗА СПОМЕН.

ВЕЧЕРТА, КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОМАН ИНЖ.КРАСИМИР ПЕТКОВ ДАДЕ ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА ГОСТИТЕ.


СЪОБЩЕНИЕ

от Комисия назначена със заповед №698/19.06.2012 г. на Кмета на община Роман

за провеждане открита процедура за избор на изпълнител на СМР по Договор №BG161РО001/4.1-03/2010/009

Уважаеми Господа,

На основание чл.69а,ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 03.07.2012г. /вторник/ от 10,30 часа в зала 222 в сградата на Община Роман ще състои отварянето на Плик №3 ”Ценова оферта” по открита процедура за избор на изпълнител на СМР „ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИТЕ НА ОДЗ „ЗОРА” И СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. РОМАН по проект на Община Роман: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната среда ОДЗ "Зора" и СОУ „Васил Левски”, гр. Роман”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. РОМАН

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


ПОДАРЯВА НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА РОМАН

„ЕДИН СМЕШЕН СПЕКТАКЪЛ”

ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСИЧКИ ДЕЦА ОТ
ОБЩИНАТА НА 31 МАЙ ОТ 17.00 Ч. В САЛОНА НА
ЧИТАЛИЩЕ „ХР.БОТЕВ” – ГР.РОМАН

МНОГО СМЯХ И ФОКУСИ
С УЧАСТИЕТО НА АКТЬОРИ ОТ СЪСТАВА НА
„КОМИЦИТЕ”

ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!!


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 31.05.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 004013 с НТП – нива - четвърта категория намираща се в местността „Под село” с площ от 12.318 дка в землището на с.Кунино – ЧОС – АОС № 1553/15.03.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 31.05.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 012042 с НТП – нива - четвърта категория намираща се в местността „Млаката” с площ от 1.501 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1552/20.02.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли


     На 24 май в 9.50 ч. от пресечката на ул.”Търговска” с бул.”Хр.Ботев”, Кметът на община Роман инж.Красимир Петков ще застане в челото на колоната, за да поведе празничното шествие по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

     Ученици, деца, учители, служители и граждани ще отдадат почит пред делото на равноапостолите на тържество, което ще започне в 10.00ч. на пл. „Св.св.Кирил и Методий”.

     Нека всички граждани и жители на град Роман заедно да отбележим един от най-хубавите български празници!


НАГРАЖДАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ И ТРЕНЬОРИ ПО СЛУЧАЙ 17 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

ЧЕТВЪРТАТА ОТ ЛЯВО НА ДЯСНО Е ДЕНИЦА МЕТОДИЕВА
ОТ СК „ЛЕКА АТЛЕТИКА”-ГР.РОМАН
С ТРЕНЬОР ВАЛЕРИ ЦВЕТКОВ – ЗАД НЕЯ.
МАЙ 2012г.

ПО СЛУЧАЙ 17 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ – ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПЕПА ВЛАДИМИРОВА ВРЪЧВА ТРАДИЦИОННИТЕ НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР И СПОРТИСТ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2011 г.


ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПЕПА ВЛАДИМИРОВА ВРЪЧВА ГРАМОТА НА ТРЕНЬОРА НА СК „ЛЕКА АТЛЕТИКА” – ГР.РОМАН.


ДЕНИЦА МЕТОДИЕВА ПОЛУЧАВА НАГРАДАТА НАЙ-ДОБЪР СПОРТИСТ


На 17 май се проведе турнир по тенис на маса. След оспорвана борба се стигна до следното класиране:

5-7 клас

Момчета

1. Денислав Стоянов
2. Ценислав Миленов
3. Искрен Димитров

Момичета

1. Силвия Петкова
2. Симона Генкова
3. Мария Петкова

8-10 клас

Момчета

1. Хрисимир Пешков
2. Стилиян Стоянов
3. Борислав Йотов

Момичета

1. Василка Цветанова
2. Донна Цветанова
3. Незабравка Генова

Ветерани

1. Димитър Каменов
2. Данаил Даков
3. Петко Велев


ТРАДИЦИОННИ MAЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА И ПРОСВЕТАТА
РОМАН - 2012 ГОДИНА

11 май – 16.30ч.– откриване на Майските дни на културата с концерт на състави от читалищата в с.Хубавене и гр.Роман – пред читалище „Хр.Ботев”
11 май - 9.30ч. - Тържество по случай патронния празник на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” – с.Камено поле – в двора на училището.

14–18 май – НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

„Библиотеките –
паметта на нацията”

14 май - Литературно четене с ученици от горен курс по повод 90 г. от рождението на Блага Димитрова

15 май - „Библиотеката и книгите”- Мултимедиен продукт за пътя на книгата от древността до наши дни. Запознаване с правилника и правилата за обслужване на читатели, с ученици от начален курс.

16 май – Мултимедиен продукт за живота и творчеството на Ангел Каралийчев по повод 110 години от рождението му. Четене на откъси от негови произведения с ученици от начален курс.
     - 16,00 ч. – „С книжка в ръка сред природата” – с ученици от среден курс.

17 май - „Обичам приказки и рисувам”- Посещение на предучилищните групи в библиотеката, илюстрация на откъс от книгата Мечо Пух на Алън Милн по повод 130 години от рождението му.
     - 17,30 ч. - Представяне книгата на Ивет Симеонова
„ На Моето АЗ…”

17 май – Ден на българския спорт

     - 11.30 ч. – Турнир по тенис на маса – в двора на НУ „П.Р.Славейков”

     - 15.30 ч. - Среща на ръководството на общината с работещите в сферата на спорта - в залата на Общинската администрация

18 май – Ден на отворените врати - записалите се за читатели на този ден ползват услугите на библиотеката безплатно до края на годината.

18 май – 11.30ч. –
Лекоатлетически крос – „Бягаме за здраве”

19 май - 10.00ч. - Футболна среща в двора на Начално училище „П.Р. Славейков”
     - 11.00 ч. - Волейболна среща в двора на Начално училище „П.Р. Славейков”

21 май – Откриване на изложба с рисунки на деца от Школата по изобразително изкуство към читалището.

24 май – 10.00ч. - Тържествено шествие и концерт по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – площад “Св. св. Кирил и Методий”

25 май – 19.30ч. - Театрална постановка „Покана от Париж” от Панчо Панчев на театралния състав при ч-ще „Христо Ботев” с ръководител Дария Горанова.

1 юни - Международен ден на детето

1 юни - 10.00ч. – Детски маскен карнавал - в двора на НУ "П.Р.Славейков"

1 юни - 17,30ч.
Благотворителен концерт в помощ на пострадалото при пожар семейство Йорданка и Борислав Вълчеви - със специалното участие на Христо Христов, Михаела Филева, Лилия Стоянова и съставите при ч-ще „Христо Ботев”.


ОБРЪЩЕНИЕ

Във връзка с националната кампания "Да изчистим България за един ден", която ще се проведе на 12.05.2012г. от 9,30часа, община Роман призовава всички предприятия и институции да почистят от отпадъци прилежащите общински територии - части от улични платна, тротоари, зелени площи и регули около собствеността им и призовава обществеността да вземе участие в почистването на определените от общината зони. ...виж

Списък на замърсените зони на територията на община Роман, които ще се почистват на 12.05.2012г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА РОМАН,

От 1-ви март започва плащането на местните данъци и такси.

Всички, които платят до 30-ти април 2012г.
ползват 5% отстъпка.

Всички данъчно задължени лица в община Роман могат да заплатят данъците си на касата в Информационния център в Общинска администрация – гр.Роман,
а за населените места от общината – в кметствата!

Първият гражданин, заплатил данъка си за 2012г. на касата в общината
получи награда!


 


На 9 април 2012г. във фоайето на община Роман ОДЗ"Зора" откри великденска изложба-базар. Експонатите ще бъдат продавани на 11 април 2012г. от 10.30ч. пред общината.


ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Ще бъдете приятно изненадани!

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

9.04.2012г.– /понеделник/ - фоайето на 1 ет. в сградата на Община Роман

Подреждане на изложба за „Великденски базар” от ОДЗ ”ЗОРА”

11.04.2012г./сряда/ - сградата на община Роман

10,00ч. - Откриване на „Великденски базар” от ОДЗ”ЗОРА”

12.04.2012г. – / четвъртък/ - читалище

14,00 ч.– „Великденска работилница”

17,00 ч. – Откриване на Изложба-базар на медни икони на Стефан Георгиев – „S.A.A. LEONARDO”

14.04.2012г. /събота/

10,00 ч. – участие на съставите от читалището във Великденски общински събор в с. Струпец.

15,00 ч. - пред читалището – свири духовата музика - изнесен щанд на Фирма „НИГОР” – Великденски козунаци.

16,30 ч. – читалището
Водосвет и откриване на изложба на Великденски хлябове и шарени яйца.

17,00 ч. – салона на читалището - концерт на съставите от читалището.

Очакваме Ви!


ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Всяка година от дванадесет години насам, читалищата в община Роман организират Общински Великденски събор. В първите години домакин на този празник бе читалище „Христо Ботев” в гр.Роман. От няколко години домакинството се поема от различни читалища в съставните села на общината.

Изложбите от пъстрото великолепие на обредни и автентични хлябове, на писани яйца и великденски символи грабват очите. Всяко читалище - участник в празника подготвя и своя програма – танци, песни, скечове.

Тази година домакин на Общинския Великденски събор е с.СТРУПЕЦ.

Разположено в полите на „Струпешката могила”, където има останали развалини от римската крепост „Виноград”, село Струпец не остава назад в стремежа си да има свой облик и самобитност.

Легенди разказват, че в землището на селото, траките са оставили безценни съкровища. Но най-ценното съкровище си остават хората, които предават от поколение на поколение традициите и обичаите на прадедите ни.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Дванадесетия Великденски Общински събор, който тази година ще се проведе на 14 април от 10.00 ч. в читалище „Васил Левски-1923” в с.Струпец.

В програмата са включени:

* Конкурс - изложба на автентична Великденска или Празнична пита и боядисани празнично аранжирани яйца;
* Концертна програма на самодейни състави от общината.

За концертната програма няма жанрово или тематично ограничение и могат да участват всички желаещи. За по-добър ред, организаторите определят време за сценично представяне на всяко читалище от общината – 15 минути.

Моля, изпратете заявките си за участие в срок до 12 април и експонатите за конкурса-изложба „Великденски хляб и яйца” не по-късно от 12 април 2012г.

Очакваме Ви!

Нека бъдем заедно в навечерието на най-светлия християнски празник – ВЕЛИКДЕН!
С уважение: Председател на ч-ще „Васил Левски – 1923г”

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА

За допълнителна информация и контакти:
0899 47 48 22 – Верка Иванова
0886 30 19 70 – председател Наталия Георгиева


О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 000713 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 4.667 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1509/21.12.2011 г. за срок до десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 000717 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 22.191 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1510/21.12.2011 г. за срок до десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 028001 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 19.989 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1033/22.12.2003 г. за срок до десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 029001 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 26.364 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1027/22.12.2003 г. за срок до десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 29.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 029002 с НТП – нива - четвърта категория с площ от 13.596 дка в землището на с.Синьо бърдо – ЧОС – АОС № 1028/22.12.2003 г. за срок до десет стопански години...Изтегли

О Б Я В А
Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 28.03.2012г. за отдаване под наем на земеделска земя – имот № 007007 с НТП – нива - пета категория намираща се в местността „Млаката” с площ от 25.877 дка в землището на с.Струпец – ЧОС – АОС № 1516/16.01.2012 г. за срок от десет стопански години...Изтегли


50 години -
Златна сватба

В мечтите на Донка и Гено Лилови, от онази буйна и изпълнена с огнени трепети младост, едва ли се е прокрадвала мисълта за ЗЛАТНА СВАТБА след 50 години !!!

Но ето, че тя стана реалност! Половин век заедно, неразделни в радост, и в неволи! По този забележителен повод съпрузите Донка и Гено ЛИЛОВИ от гр.Роман символично се венчаха на повторна сватбена церемония.

След 50г. съвместен живот двамата имат две прекрасни деца – Надежда и Людмил и трима обични внуци - Георги, Генади и Незабравка.

Вярвате ли в тази любов, която с годините узрява като топъл есенен плод и се превръща в доверие, обич и взаимна подкрепа? В готовност да споделяш радости и тревоги, да преодоляваш несгоди...и всеки ден да бъде – за двама!

Повярвайте! Красивите отношенията между двама души могат да се запазят дори и след 50 години. Просто формата, под която се проявяват, се изменя. Първоначалната лудост, страстта, изпепеляващата любов и изгарящото желание да са постоянно заедно се заменя с обич, привързаност, уважение и разбиране.

ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ НА ДОБЪР ЧАС ДО СЛЕДВАЩАТА – ДИАМАНТЕНАТА СВАТБА!


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА!

Каним всички, на 3 март от 10.00 часа пред читалище „Хр.Ботев” на тържество, по повод Националния празник на Република България.

Нека заедно отпразнуваме тази скъпа за нас дата, да почетем паметта на загиналите герои за свободата на България и да покажем че въпреки трудностите, нашето мило Отечество заема достойно своето място на световната карта.

Желая на всички здраве, лично щастие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Ваш
ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДРАГИ ГОСТИ НА ГРАД РОМАН И ОБЩИНАТА,

ПО СТАРА ТРАДИЦИЯ НА 1 МАРТ ПРИ НАС ИДВА БАБА МАРТА, ЗА ДА НИ ДОНЕСЕ ЗДРАВЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА.

УВАЖАВАЙКИ БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ, ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ БАБА МАРТА ДА БЪДЕ ЩЕДРА КЪМ НАС, ДА НИ ДОНЕСЕ ТАЗИ ГОДИНА ЩАСТИЕ И КЪСМЕТ, ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН


На 26.01.2012г., от 14.00 часа, стая 222 (заседателната зала) в сградата на Общинска администрация Роман се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Роман за 2012 година.


Покана за обществено обсъждане
Община Враца уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на регионален туристически продукт „Враца – врата към древността” по проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния турустически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
Дата на провеждане на общественото обсъждане – 29.02.2012 г. /сряда/ от 10.00 часа.
Място на провеждане – Заседателна зала 2-ри етаж в община Враца...виж

Проект на регионален туристически продукт...прочети


На 26.01.2012г., от 14.00 часа в стая 222 (заседателната зала) на Общинска администрация Роман ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Роман за 2012 година ...виж


Публикации от 2011 година

Публикации от 2010 година