ЗАПОВЕД
№ 1226
19.10.2010г. гр.Роман

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

ОПРЕДЕЛЯМ:

отдел ”Чистота” да организира услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси за 2011г. в границите на районите както следва:

1. За гр.Роман:
I–ви район, в който се извършва събирането, извозването и обезвреждането в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включващ следните имоти: имотите намиращи се в строителните граници на град Роман (в регулация), имотите на предприятията извън регулацията на град Роман на територията на които се извършва стопанска дейност, в т.ч.: Завод за стоманени телове и въжета, Цех за метални изделия, Цех за товарозахватни съоръжения, Химически цех, Газостанция, Комплекс Перални, ВЕЦ Искра, Металснаб и Мелница.
II-ри район, в който не се извършва събиране и извозване на битови отпадъци. Извършва се поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и поддържане депа и други съоръжения за битови отпадъци. Включва следните имоти: помпени станции и трафопостове разположени извън регулацията на населените места на територията на Община Роман.
III-ри район, който включва имотите, намиращи се в местността ”Лозята” „Присоето”, „Под Гарван”, „Старите лозя”, „Топчовец”, „Мирков връх”, „Езерото”, за които не следва да се събира такса, съгласно чл.71, т.1,т.2,т.3 от ЗМДТ – да не се извършват услуги по чл.62 от ЗМДТ.

2. За всички села от Община Роман с изключение на с.Средни рът и с.Марково равнище – по един район, включващ всички квартали, както и хижа „Горска фея” и почивна база на Стал инвест ЕООД, в които да се извършва събиране, извозване и обезвреждане в депа или в други съоръжения за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

3. Честота на сметоизвозването: четири пъти месечно за град Роман и два пъти месечно за останалите населени места.

При наличие на единични случай, на не предоставяне на услугата ”сметосъбиране и сметоизвозване”, възлагам на зам.кмета Стефан Петков да вземе съответните законови мерки.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК от заинтересованите лица.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на адресатите си чрез поставяне на информационни табла в Община Роман и в сектор ”МДТ” и публикуване в официалният сайт на Общината.

инж. Красимир Петков
Кмет на Община Роман


БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ – КАРИЕРА И БЪДЕЩЕ

На 16.04.2010 година се проведе мултимедийна презентация с ученици, завършващи образованието си през 2010 г. от СОУ "Васил Левски" гр. Роман, на тема:

"ВОЕННАТА СЛУЖБА КАТО ПРОФЕСИЯ"

Прочети пълния текст


На 1 октомври 2010 година ще бъде направена Първа копка, водосвет, молебен и полагане основния камък за изграждане на нов храм "Св. Роман Сладкопевец" в гр. Роман на общинския парцел срещу Начално училище „П. Р. Славейков”, на ул.”П.Р.Славейков” от 11 часа. На тържеството ще присъстват Президентът на Република България Георги Първанов, Кметът на община Роман инж. Красимир Петков, Председателят на Общинския съвет, областният управител на Врачанска област, посланикът на Сирия, Народни представители, Общински съветници, кметове, бизнесмени, интелектуалци и общественици.