ОБЯВЛЕНИЕ

Въз основа на втори етап /интервю/ от направения за подбор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Роман № 790/27.06.2016 г. в състав:

Председател : Антоанета Костадинова

Членове: Нина Върбанова

                 Цонка Кръстева

ОБЯВЯВА

Одобрява персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” както следва:

  • За Ръководител на Центъра - Тодор Веселинов Тодоров

  • За социален работник в Центъра - Магдалена Михайлова Маринова

  • За здравен работник в Центъра - Стоянка Петкова Петкова.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
        РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
        “Достоен живот за хората в община Роман“

Публикувано на 14 юли 2016г.

Проекта се финансира с подкрепа на Европейския съюз и Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд