Отменени вътрешни нормативни актове на община Роман:

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Роман 2010 г.