От тук можете да изтеглите наредбите на общински съвет Роман:

НАРЕДБА № 1 - за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман - 2008 г.

НАРЕДБА № 2 - за пожарната безопасност на територията на община Роман - 2012 г.

НАРЕДБА № 3 - за ветеринарно-медицински, хигиенни и технически изисквания за частните и фирмени животновъдни стопанства в община Роман - 2004 г.

НАРЕДБА № 4 - за опазване на околната среда - 2004 г.

НАРЕДБА № 5 - за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Роман - 2005 г.(нова 17.12.2010г.)

НАРЕДБА № 6 - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2008 г.

НАРЕДБА № 7 - отменена

НАРЕДБА № 8 - за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската част от капитала на търговските дружества - 2005 г.

НАРЕДБА № 9 - за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - 2009 г.(актуализация 22.12.2015г., качена на 28.12.2015г.)

НАРЕДБА № 10 - за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет - 2004 г.ОТМЕНЕНА - Протокол №32/27.12.2013г.

НАРЕДБА № 11 - за управление на общинските пътища на територията на Община Роман - 2005 г.

НАРЕДБА № 12 - за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти - 2010 г.

НАРЕДБА № 13 - за определяне размера на местните данъци (актуализация 26.08.2016г., качена на 02.09.2016г.)

НАРЕДБА № 14 - за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Роман - 2008 г.

НАРЕДБА № 15 - за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Роман - 2008 г.

НАРЕДБА № 16 - за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Роман (по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията - ЗУТ) - 2008 г.

НАРЕДБА № 17 - за условията и реда за провеждане на общинствено обсъждане за поемане на общинския дълг в община Роман - 2009 г.

НАРЕДБА № 18 - за управление на отпадъците на територията на община Роман - 2013 г.

НАРЕДБА № 19 - за символите, почетните знаци и звания на Роман - 2009 г.

НАРЕДБА № 20 - за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Роман - 2009 г.

НАРЕДБА № 21 - за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман - 2013г.

НАРЕДБА № 22 - ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН - 25.07.2014г. (качена на 07.08.2014г.)

НАРЕДБА № 23 - за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд - 27.03.2015г. (качена на 01.04.2015г.)

НАРЕДБА № 24 - за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Роман - 30.06.2015г. (качена на 03.07.2015г.)

НАРЕДБА № 25 - за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Роман - 26.08.2016г. (качена на 02.09.2016г.)