На 15 декември Общинска администрация – Роман и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира работна среща на тема: „Работата с деца и семейства в риск”

Партньори и участници в срещата бяха: *Общинска администрация; *МКБППМН; *Общински съвет-гр.Роман; *Център за обществена подкрепа; *Дирекция “Социално подпомагане”; *Детска педагогическа стая; *Училища; *Детски градини; *КСУДС-гр.Роман;*Пробационна служба-гр.Мездра; *Председатели на УКБППМН; *Членове на местната комисия БППМН; * Обществени възпитатели.

Освен споделените акценти в дейността на всеки един от участниците в срещата, бяха обсъдени и нови възможности и идеи за предприемане на по ефективни мерки в работата с деца и семейства в риск през 2012 година.