МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
25 октомври 2015

ЗАПОВЕД
№РД-147/03.11.2015г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
СВИКВАМ:
Първо заседание на Общински съвет Роман на 11.11.2015г. от 10.00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала на Община Роман, при следния дневен ред: ... виж


Информационно-разяснителна кампания за Местни избори 2015 и Национален референдум


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. (чл.39, ал.1 от ИК) 14.10.2015г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) 14.10.2015г.

Справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и кметове и национален референдум


Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия - Роман


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите,29.09.2015 г.


Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Указ № 163 за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“


Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.
(приета с Решение №1516-МИ от 11 август 2015 г.)

Хронограма за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
(приета с Решение №1531-НР/20.08.2015)


ЗАПОВЕДИ:

Заповед №976/03.09.2015г. - образуване на избирателни секции

Заповед №978/07.09.2015г. - определяне на места за поставяне на избирателните списъци

Заповед №1157/16.10.2015г. - избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението...

Заповед №1201/29.10.2015г. - опазване на обществения ред...


И Н Ф О Р М А Ц И Я

Издаване на удостоверение за упражняване правото на глас...

 В Районна прокуратура Мездра ще има дежурни прокурори на:
- 24 и 25 октомври 2015г.
- 31 октомври и 01 ноември 2015г.
 С цел осигуряване възможност за подаване на сигнали и жалби, свързани с изборния процес...прочети


С Ъ О Б Щ Е Н И Я:

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Ви уведомявам, че на 17.09.2015 г.от 09.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции за състава на СИК гр.Роман, в съответствие с Решение №1984-МИ/НР от 18.09.2015г. на ЦИК и Решение №17/МИ/НР от 10.09.2015г. на ОИК гр.Роман.

При провеждане на консултациите при кмета на общината партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжност в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
прочети пълния текст


Населени места в община Роман с население над 100 души по постоянен адрес, в които ще се провеждат избори за кмет на кметство.

Списък на населените места в община Роман, в които ще се произведат избори за кметове на кметства.

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015г., Ви уведомявам, че на 27.08.2015 г.от 09.00 часа в зала 222 на ОбА гр.Роман ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партиите и коалициите за състава на ОИК гр.Роман, в съответствие с Решение № 1524-МИ/НР София, 18.08.2015 на ЦИК... прочети пълния текст

При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.