С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА РОМАН УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ОТ 28.01.2016г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА КУЧЕ ЗА 2016г.

СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016Г.

1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
2. Данък върху превозните средства:
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5%

3. Такса за притежаване на куче:
Таксата се заплаща до 31 март 2016 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31март.

Начини на плащане:
- Касово в Община Роман, гр.Роман, ет.1 "Информационен център" - гише "Каса", където се приемат и плащания с банкова карта чрез ПОС
- По банков път - Банка ДСК гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане:
442100 Данък върху недвижимите имоти
442400 Такса за битови отпадъци
442300 Данък върху превозните средства
448013 Такса за притежаване на куче
- В кметствата по местонахождение на недвижимия имот /В кметства Камено поле и Кунино могат да се плащат всички видове задължения по ЗМДТ/
- С пощенски запис.

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ