БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ – КАРИЕРА И БЪДЕЩЕ

На 16.04.2010 година се проведе мултимедийна презентация с ученици, завършващи образованието си през 2010 г. от СОУ "Васил Левски" гр. Роман, на тема:"ВОЕННАТА СЛУЖБА КАТО ПРОФЕСИЯ"

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ / за мъже и жени /

1. Да имат средно или по-високо образование.

2. Да са навършили 18 години и да не са по-възрастни от 32 години към датата на приемане на военна служба.

3. Да са годни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство.

6. Да нямат друго гражданство, освен българско.

7. Да не са освобождавани от военна служба поради нало- жено дисциплинарно наказание „уволнение”.

8. Да са психологично пригодни

Кандидатите за вакантни длъжности за войници подават документите си със ЗАЯВЛЕНИЕ до командира на поделението, определено за провеждане на конкурса чрез военно окръжие – Враца, като прилага следните документи:

1. Автобиография;

2. Копие от диплома за средно или по-високо образование;

3. Копие от документ за трудов стаж /при наличие/;

4. Експертно решение за годност за военна служба от ЦВМК;

5. Експертно решение за психологична пригодност;

6. Копие от свидетелство за съдимост;

7. Декларация, че не съм осъждан за умишлено престъпление;

8. Декларация за отсъствие на друго гражданство;

9. Декларация за липса на наказателно производство;

10. Декларация, че желае да бъде приет на военна служба с по-ниско звание.

11. Декларация, че не са налице обстоятелства по чл.188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р.България.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Военно окръжие – Враца – тел: 092/62-40-44;
Военен отдел – Мездра – тел. 0910/9-23-56;

Снимка от презентацията Снимка от презентацията

Снимка от презентацията Снимка от презентацията

Снимка от презентацията Снимка от презентацията