Частичен избор
за кмет на
с.Синьо бърдо
на 02.10.2016г.


Електронна справка за местни данъци и такси


Плати с e-pay


Плати с easypayСигнали за корупцияОбщина Роман
Администратор на лични данни

Вие сте посетител номер
Вие сте посетител номер

Център за обществена подкрепа-Община Роман предоставя социални услуги за деца и семейства...


ГРАМОТА
Доброволно формирование "Искър"

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg

ЗАПОВЕД №1059/18.08.2016г.
Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес направени в с.Синьо бърдо, общ.Роман извършени в нарушение на чл.92, от ЗГР и с оглед изричното волеизявление на собственика на имота на следните лица...

Публикувано на 22 август 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 07.09.2016г. за продажба на 102 броя поцинкована профилирана ламарина - втора употреба - общинска собственост...Изтегли

Публикувано на 19 август 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-988/10.08.2016г. "Изграждане на работилница към съществуваща жилищна сграда в УПИ VI-425, кв.20 по плана на с.Кунино" с възложител Николай Цецков Марковски...

Публикувано на 11 август 2016г.


1. Обявление за подбор на служители на длъжност "Личен асистент" и "Домашен помощник"
2. Обявление за прием на документи на желаещи да ползват услугите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда.
Заявление за ползване на услуга Личен асистент
Заявление за ползване на услуга Домашен помощник Заявление за кандидатстване за длъжността Личен асистент
Заявление за кандидатстване за длъжността Домашен помощник


Персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”

Публикувано на 14 юли 2016г.


ПРИЕМНА
НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 06.07.2016г. от 11.00ч. до 12.30ч.
МЯСТО: в заседателната зала на община Роман – етаж 2, стая 207

Публикувано на 04 юли 2016г.


Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за управление на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Публикувано на 01 юли 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение "Пристройка на съществуващ магазин в УПИ II, кв.58 по ПРЗ на гр.Роман" от "Тритон" ЕООД...

Публикувано на 30 юни 2016г.


По-стари публикации

ОБЯВА
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА - РОМАН
ИНФОРМИРА
Набира български граждани без военна подготовка за участие в курсове за начална военна подготовка във в.ф. 22160 - Плевен в периода:
10.10. - 28.10.2016г.

За информация и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №309 на община Роман или на тел. 0910/92356; 0910/55718; 09123/2310; 092/624044; 09117/2211; 0888218242;

Публикувано на 08 юли 2016г.


ВСЕКИ ЧОВЕК ИЛИ ФИРМА МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА РОМАН ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА


ОБЩИНА РОМАН УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ТАКСА КУЧЕ ЗА 2016г.
Прочети пълния текст на ПУБЛИКАЦИЯТА

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ


Община Роман
бул. "Христо Ботев" № 132-136
тел.: 09123/20-64; e-mail: roman@roman.bg